O Nama

Kancelarija za mlade predstavlja organizacionu jedinicu lokalne uprave, u kojoj su utvrđene procedure i sistemi kojim će se kreirati i/ili sprovoditi lokalna politika za mlade (usvojena lokalna Strategija i Akcioni plan za mlade). Njena uloga je da obezbedi okruženje koje omogućava mladima da se razviju u onakve odrasle osobe kakve su potrebne društvu da bi napredovalo u budućnosti.
Lokalna politika za mlade, najčešće je predstavljena u dokumentu kojim se propisuju sadržina i načini sprovođenja strateške, organizovane i održive brige o mladima. On treba da bude usvojen od strane lokalne vlasti (lokalna skupština), a izrađen u partnerstvu svih odgovornih i zaineresovanih strana, u cilju održivosti, transparentnosti i demokratičnosti procesa njegovog donošenja. Interes lokalne politike za mlade – razvijene i međusobnom saradnjom i zajedničkim delovanjem – je da doprinese postizanju sledećih zajedničkih ciljeva:
■ definisati zadatke pojedinih resora, nadležnih tela, uprava, organizacija i ustanova, u ispunjavanju međunarodnih, moralnih, ustavnih i zakonskih obaveza vezanih za mlade;
■ poboljšati kvalitet života mladih, uvažavajući njihove interese, a prema evropskim standardima i uspešnim iskustvima iz regiona, te uključiti što veći broj mladih u procese odlučivanja – naročito o potrebama i problemima mladih – i podmladiti upravljačke strukture društva;
■ mobilisati sve potencijale u društvu, posebno mlade i najkreativnije članove/ce zajednice, za stvaranje novih materijalnih i duhovnih vrednosti, otvoreni i samoodrživi razvoj, aktivnu ulogu u procesu evropskih integracija i razvitka demokratskog društva i pravne države, stvaranjem uslova za afirmaciju mladih u lokalnoj zajednici, smanjivanjem stope emigracije mladih, te izgradnjom konstruktivnih i partnerskih odnosa sa omladinskim nevladinim organizacijama i jedinicama lokalne samouprave u ostvarivanju ciljeva za dobrobit mladih ljudi u društvu.

Oblasti rada kancelarije za mlade:

■ zdravlje
■ rekreacija
■ obrazovanje
■ kultura i stvaralaštvo
■ informisanje
■ zapošljavanje
■ preduzetništvo
■ mladi u konfliktu sa zakonom
■ mladi građani/ke, volonterizam i aktivizam
■ životna sredina
■ bezbednost
■ mladi talenti
■ participacija mladih u donošenju odluka
■ slobodno vreme
■ mobilnost mladih
■ socijalna politika prema mladima

Lokalna kancelarija za mlade je lokalni servis mladih građana i građanki; to je operativno telo u okviru lokalne uprave koje:
■ uspostavlja saradnju sa svim relevantnim partnerima i radi na njihovom umrežavanju,
■ vrši praćenje i vrednovanje delatnosti onih koji su odgovorni za rad sa mladima i trošenje sredstava,
■ komunicira sa mladima i obezbeđuje učešće mladih u donošenju odluka, pruža tehničku, materijalnu i finansijsku podršku omladinskim organizacijama i inicijativama mladih,
■ obezbeđuje prostor i materijalnu i tehničku pomoć za realizaciju aktivnosti/ projekata pokrenutih od strane mladih.
Nephodno je osloboditi program i kancelariju za mlade, pre svega, predrasuda i stereotipa. Ona treba postati organizacija koja uči, i mora se razvijati otvoreno u susret rastućim potrebama i u skladu sa okruženjem. Reč je o momentu respektovanja i artikulisanja individualnih i sociokulturalnih razlika. To je suština društva baziranog na znanju, jer se upravo na tim razlikama zasnivaju snage, oslonci neophodni za stalno učenje, razvoj i oplemenjivanje.

Vizija lokalne kancelarije za mlade

Kancelarija za mlade Novi Pazar 2012. godine, je društveno prepoznata, otvorena i operativna jedinica Gradske uprave, koja stalnim unapređenjem i sprovođenjem strateških dokumenata za mlade nastoji da mlade Novog Pazara izgradi u samostalne, odgovorne, nezavisne, spremne da daju podršku, i posvećene članove društva. Gradska kancelarija za mlade pokretački je mahanizam izgradnje vrednosti građanskog društva i razvoja lokalne samouprave u kvalitetan servis građana/ki.
Vizija ne mora biti – i ne bi trebalo da bude – ograničena samo na pitanja mladih. Naprotiv, željena slika budućnosti bi trebalo da bude što je moguće sveobuhvatnija, i trebalo bi da uključi indikacije novih šansi i pretnji koje bi mogle izrasti kao rezultat njene realizacije. Poželjno je da se opis željene vizije izrazi kroz jednu rečenicu ili slogan.
Izrada vizije povezana je sa strateškim planiranjem, i predstavlja njegov prvi korak, a samim tim i prvi korak stvaranja lokalne kancelarije za mlade. Sa aspekta uspešnog sprovođenja procesa strateškog planiranja, bitno je imati u vidu značaj njegovih karakteristika: razvijanje superiorne baze znanja, sklonost ka promenama i orijentacija na akcije3. Planiranje razvoja i izrada vizije je pomoćno sredstvo za sve one koji žele da znaju gde će stići, za one koji žele da se udalje od „dan za dan“ pristupa rešavanju problema, i utiču na svoju budućnost kroz pozitivnu akciju. Planiranje i razvoj su istovremeno i strateški i operativni procesi, povezani sa dostizanjem ciljeva organizacije. Oni uključuju izgradnju dugoročne strategije, kao i kratkoročne prognoze. Strateško planiranje podrazumeva postojanje vizije i misije, na osnovu kojih se dalje razvijaju planovi i određuju prioriteti.
Vizija = san o uspehu i sukob sa realnošću: procena mogućnosti ostvarenja želja, odgovor na pitanje: čemu težimo?

Naš tim: